17/06/2020 Θέση εργασίας: Επιστημονικά Υπεύθυνος Οικοτροφείου

17/06/2020 Θέση εργασίας: Επιστημονικά Υπεύθυνος Οικοτροφείου

Θέση: Επιστημονικά Υπεύθυνος Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο)
Έδρα: Λαμία


Απαραίτητα προσόντα:
  • Ειδικότητα ψυχιάτρου, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εργοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας – κάτοχοι της αντίστοιχης άδειας εξάσκησης επαγγέλματος
  • Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) χρόνων στη διεύθυνση εξωνοσοκομειακών Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης ή τουλάχιστον πενταετή εργασιακή εμπειρία σε ανάλογες Μονάδες.
Επιθυμητά προσόντα: 
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο 
  • Ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό και όποιο απαραίτητο συνοδευτικό έγγραφο (π.χ. συστατικές επιστολές) στο email grammateia@epapsy.gr έως την Τετάρτη 24.6.2020 με αναφορά στον τίτλο: Επιστημονικά Υπεύθυνος Λαμία