17/10/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού για Ξενώνα Εφήβων

17/10/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού για Ξενώνα Εφήβων

Η ΕΠΑΨΥ  θα προσλάβει για την στελέχωση Ξενώνα Εφήβων στον 6ο Ψυχιατρικό Τομέα Αττικής (Αγ. Παρασκευή) προσωπικό και συγκεκριμένα:

(α) Ψυχολόγο με ειδίκευση σε θέματα εφήβων ή Ψυχίατρο Παιδιών και Εφήβων για την θέση του επιστημονικά υπεύθυνου

(β) Ψυχολόγο με ειδίκευση σε θέματα εφήβων

(γ) Κοινωνικό Λειτουργό

(δ) Εργοθεραπευτή

(ε) Ειδικό Παιδαγωγό

(στ) Νοσηλευτές (3)

(ζ) Προσωπικό φροντίδας (4)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Θέση

 

Επιστημονικά υπεύθυνος

Οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:

·         Ψυχολόγοι:

o    Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

o    Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο

·         Ψυχίατροι:  Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.

Ιατρική ειδικότητα στην Ψυχιατρική παιδιών και εφήβων.

 

·         Ψυχολόγος ή Ψυχίατρος: τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) χρόνων στη διεύθυνση εξωνοσοκομειακών Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης ή τουλάχιστον πενταετή εργασιακή εμπειρία σε ανάλογες Μονάδες.

Εμπειρία στην άσκηση της Ψυχιατρικής ειδίκευσης σε εφήβους

Εμπειρία σε ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις.

Καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής.

Άριστη γνώση Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα για τη θέση:

Ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση από εγκεκριμένα εκπαιδευτικά κέντρα.

Εμπειρία σε ομαδική ψυχοθεραπεία.

Εμπειρία στην οργάνωση δράσεων αγωγής κοινότητας για την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Εμπειρία στη διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και συμμετοχή σε ομιλίες και ερευνητικά προγράμματα.

Ψυχολόγος

Οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:

·         Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής Ψυχολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.

·         Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο

·         Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου

·         Καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής.

Επιθυμητά προσόντα για τη θέση:

·    Ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση από εγκεκριμένα εκπαιδευτικά κέντρα.

·    Αποδεδειγμένη γνώση χορήγησης και βαθμολόγησης σταθμισμένων ψυχολογικών δοκιμασιών για παιδιά και εφήβους

·    Εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος σε εφήβους

·    Εμπειρία σε ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις.

·    Εμπειρία σε ομαδική ψυχοθεραπεία.

·    Εμπειρία στην αγωγή κοινότητας για την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Κοινωνικός Λειτουργός

Οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:

 

·         Πτυχίο Σχολής κοινωνικής εργασίας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.

·         Μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφές αντικείμενο

·         Καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής.

 

Επιθυμητά προσόντα για τη θέση:

 

·         Εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού.

·         Εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος σε εφήβους

·         Εμπειρία σε συμβουλευτικές ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις.

·         Άλλα επιθυμητά προσόντα

1.       Εμπειρία στη διασύνδεση με κρατικές, δημοτικές και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες.

2.       Εμπειρία στην αγωγή κοινότητας για την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας.

3.       Εμπειρία στη διοργάνωση κοινοτικών δράσεων

Εργοθεραπευτής

Οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:

·    Τίτλο σπουδών Τ.Ε.

·    Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

 

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο εργασίας και πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις

Ειδικός Παιδαγωγός

Οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:

·    Πτυχίο ΑΕΙ Ειδικής Αγωγής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο εργασίας και πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις

Νοσηλευτής

Οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:

·    Τίτλος σπουδών ΠΕ Νοσηλευτικής (ελλείψει αυτών οι θέσεις θα καλυφθούν από ΤΕ Νοσηλευτικής)

·    Επαγγελματική εμπειρία σε κοινοτική μονάδα ψυχικής υγείας, κατά προτίμηση παιδιών και εφήβων

 

Επιθυμητή η λήψη ψυχιατρικής νοσηλευτικής ιδιότητας

Γνώση χειρισμού Η/.Υ

Φροντιστής

Οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:

·    Ολοκληρωμένες δευτεροβάθμιες σπουδές

·    Επαγγελματική εμπειρία σε κοινοτική μονάδα ψυχικής υγείας, κατά προτίμηση παιδιών και εφήβων

·    Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

·    Γνώση χειρισμού Η/Υ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν αναλυτικό βιογραφικό στο grammateia@epapsy.gr αναφέροντας στο θέμα «ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΦΗΒΩΝ» και την σχετική θέση έως τις 24 Οκτωβρίου 2018.