Μενεδιάτου Α & Χονδρός Π (Επιμ.) (2015). Συντονισμός και επιμέλεια συγγραφής. Εγχειρίδιο εκπαιδευτή- εκπαιδευόμενου. Συντονισμός Ομάδας αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη. ΕΠΑΨΥ – MAZI – Salten: Αθήνα

Μενεδιάτου Α & Χονδρός Π (Επιμ.) (2015). Συντονισμός και επιμέλεια συγγραφής. Εγχειρίδιο εκπαιδευτή- εκπαιδευόμενου. Συντονισμός Ομάδας αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη. ΕΠΑΨΥ – MAZI – Salten: Αθήνα

Στο πλαίσιο του προγράμματος σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε ειδικό εκπαιδευτικό υλικό από ομάδα ειδικών σε θέματα ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης και ατόμων με προσωπική εμπειρία κατάθλιψης και ομάδων αυτοβοήθειας. Για να επιτευχθούν οι σκοποί του προγράμματος έπρεπε να καλυφθούν οι εξής ενότητες:


 • Εξοικείωση με τις έννοιες της ενδυνάμωσης και του recovery υπόβαθρο της ενεργούς συμμετοχής των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην παροχή υποστήριξης
 • Ομάδες αυτοβοήθειας γενικά
 • Οργάνωση και συντονισμός ομάδων αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη
 • Κατάθλιψη
 • Αυτοκτονικότητα
 • Στίγμα


Το υλικό που λήφθηκε αρχικά υπόψη στην δημιουργία των εγχειριδίων είναι το ακόλουθο:


 • Το εγχειρίδιο εκπαίδευσης των ομάδων αυτοβοήθειας της Ελληνικής Εταιρείας Διαταραχών Διάθεσης ΜΑΖΙ
 • Τις κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού για επαγγελματίες του προγράμματος PROMISE. Στη δημιουργία του συμμετείχε το ΨΚ Salten.
 • Τα εγχειρίδια εκπαίδευσης του Προγράμματος Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων που υλοποίησε η ΕΠΑΨΥ
 • Μέρη του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος CAMILLE (Empowerment of Children and Adolescents of Mentally Ill Parents through Training of Professionals working with their families). Στη δημιουργία του συμμετείχε το ΨΚ Salten.
 • Υλικό από το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο και το εθνικό σχέδιο του οργανισμού αυτοβοήθειας της Νορβηγίας Selv help Norge, μετά από επίσκεψη στελεχών της ΕΠΑΨΥ στο πλαίσιο του προγράμματος διμερών σχέσεων που χρηματοδότησε ο ΕΟΧ
 • Εκπαιδευτικό υλικό από το πρόγραμμα Empowering Women and Providers: Domestic Violence and Mental Health (Training the Trainers: Resource package). Στη δημιουργία του συμμετείχε η ΕΠΑΨΥ.
 • Υλικό από τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια του προγράμματος EMILIA (Empowerment of mental health services users: Life Long Learning, Integration and Action). Στη δημιουργία τους συμμετείχε το ΨΚ Salten και η ΕΠΑΨΥ.
 • Υλικό εκπαίδευσης συντονιστών ομάδων αυτοβοήθειας των εξής οργανισμών (εξωτερικό): Depression and Bipolar Support Alliance, New Jersey Self-Help Group Clearinghouse, Wichita State University, Center for Community Support and Research, Ontario Self-Help Resource Centre, Lifeline Australia


Πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό (Νορβηγία, Γαλλία), που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα σχεδιασμού και εφαρμογής προγράμματος εκπαίδευσης για επαγγελματίες και λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Έγιναν δύο focus group με σκοπό την ανατροφοδότηση πληροφοριών σχετικά με το σχεδιασμό και τη φιλοσοφία της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Στο πρώτο συμμετείχαν ειδικοί και επαγγελματίες που ασχολούνται με τα ακόλουθα αντικείμενα: ομαδική ψυχοθεραπεία, αξιολόγηση ψυχοθεραπείας, ενδυνάμωση, εκπαίδευση ενηλίκων, κλινική εποπτεία. Στο δεύτερο συμμετείχαν άτομα λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άτομα που έχουν συμμετάσχει σε ομάδες αυτοβοήθειας.

Δείτε επίσης