Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Χαλκίδας – Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου & Αμαράντων, Χαλκίδα 34132
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2221022530
Φαξ: 2221087851
Url: www.epapsy.gr – e-mail:halkida@epapsy.grhalkida.epapsy@yahoo.gr
Υπεύθυνος: Παναγιώτης Χονδρός

Βρείτε μας στο χάρτη

Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Χαλκίδας - Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Το Οικοτροφείο Χαλκίδας δηµιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2004 στα πλαίσια της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης. Φιλοξενεί κατά κύριο λόγο άτοµα µε σοβαρές και χρόνιες ψυχιατρικές διαταραχές, που διαβίωσαν για αρκετά χρόνια στα ψυχιαταρικά νοσοκοµεία της χώρας.

Φωτογραφίες
Αρχές - Στόχοι

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στοχεύουν στην Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και διαπνέονται από αρχές όπως, αυτή του σεβασµού στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια, τοποθετώντας τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στο επίκεντρο της προσπάθειας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Αποκατάσταση για εµάς αποτελεί µια εξατοµικευµένη διαδικασία, που λαµβάνει υπόψη το άτοµο ως «όλον», στοχεύοντας σε µία νέα, λειτουργική «σύνθεση». Εστιάζοντας στις δεξιότητες και στα δυνατά (λειτουργικά) στοιχεία του ατόµου και όχι στη ασθένεια και στην αδυναµία, ο στόχος είναι η κατά το δυνατόν κοινωνική επανένταξη, η αυτονοµία και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Υπηρεσίες, Προγράµµατα & Δράσεις
 • Ψυχιατρική και Ψυχολογική εκτίµηση και παρακολούθηση.
 • Διερεύνηση και Αξιολόγηση των αναγκών των Ενοίκων.
 • Εκπόνηση Εξατοµικευµένου Ατοµικού Θεραπευτικού Πλάνου σε συνεργασία του ατόµου µε τη Θεραπευτική Οµάδα.
 • Δραστηριότητες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ατοµική και Οµαδική Υποστήριξη, Εκπαίδευση στις Κοινωνικές Δεξιότητες µέσα από δραστηριότητες στην Κοινότητα, Εργοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία, Εικαστικά, Μαγειρική, Εκπαίδευση στην Ατοµική Φροντίδα και Υγιεινή).
 • Επανασύνδεση µε την Οικογένεια, Υποστήριξη και Συµβουλευτική των Οικογενειών.
 • Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της Κοινότητας, εκπαίδευση πολιτών σε θέµατα ψυχικής υγείας.
 • Κοινοτικές δράσεις όπως ηµερίδες, εκδηλώσεις, σεµινάρια, παρεµβάσεις ενάντια στο στίγµα.
 • Σχεδιασµός και συµµετοχή στην ανάπτυξη ενός ευρύτερου Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα.
 • Συµβολή στην ίδρυση και Επιστηµονική Υποστήριξη του Σ.Ο.Ψ.Υ. Χαλκίδας, καθώς επίσης και του νεοσύστατου Συλλόγου «Πολίτες για την Ψυχική Υγεία».
 • Δηµιουργία Επιτροπής για την Ψυχική Υγεία Εύβοιας.
 • Υπηρεσίες στην Κοινότητα: Διερεύνηση αιτηµάτων που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή, αξιολόγηση και δηµιουργία συγκεκριµένου πλαισίου υποστήριξης.

 

Το Οικοτροφείο Χαλκίδας είναι η πρώτη δοµή που έχει πιστοποιηθεί µε το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 για την Εφαρµογή Συστήµατος Ποιότητας.

Σε ποιούς απευθύνεται:  To Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Χαλκίδας φιλοξενεί και παρέχει υπηρεσίες σε ενήλικα άτοµα µε ψυχιατρικές διαταραχές.

Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία 48 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευμένα διαμερίσματα στις περιφέρειες σταδιακής εισόδου» με κωδικό ΟΠΣ 373826 και για την υλοποίηση των υποέργων 17: «Λειτουργία Προστατευόμενου Διαμερίσματος του Οικοτροφείου Χαλκίδας της Ε.Π.Α.Ψ.Υ.» και 5: «Εξοπλισμός Προστατευόμενου Διαμερίσματος του Οικοτροφείου Χαλκίδας της Ε.Π.Α.Ψ.Υ.» πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 13 Μαΐου 2013 η έναρξη λειτουργίας του Προστατευόμενου Διαμερίσματος (Π/Δ) στην οδό Δούκα 7, εντασσόμενο στο πλαίσιο των  προγραμμάτων  της εταιρείας Ε.Π.Α.Ψ.Υ. ( Εταιρεία Περιφερειακής  Ανάπτυξης  και Ψυχικής  Υγείας), με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Π.Δ. διαθέτει 4 θέσεις για ενήλικες γυναίκες και αυτή την χρονική περίοδο καλύπτονται οι 3 , από ενοίκους με μέσο όρο ηλικίας τα 56 έτη.

Οι υποψήφιοι ένοικοι μετά από  αξιολόγηση της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας μετεγκαταστάθηκαν  στο διαμέρισμα. Τα κριτήρια  επιλογής των ενοίκων για το Π.Δ. ήταν η δυνατότητά τους να αναλαμβάνουν ολοένα υψηλότερα επίπεδα ευθύνης. Συγκεκριμένα, να είναι συνεπείς στη λήψη της φαρμακευτικής αγωγής και να γνωρίζουν να τη λαμβάνουν μόνοι τους, να είναι σε θέση να λειτουργούν ικανοποιητικά και με ασφάλεια τις οικιακές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, να γνωρίζουν ή να μπορούν να εκπαιδευτούν στην παρασκευή ενός μικρού αριθμού γευμάτων, να δύνανται να κυκλοφορήσουν με ασφάλεια στη γειτονιά και να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να γνωρίζουν τη χρήση του χρήματος και να έχουν δώσει σαφή δείγματα καλής διαχείρισής του, να τηρούν τους βασικούς κανόνες υγιεινής και καθαριότητας.


Οι στόχοι του θεραπευτικού προγράμματος  του  Π.Δ. είναι :

 • Ελάττωση των συμπτωμάτων της ψυχικής αρρώστιας, της μειονεξίας και της ανημπόριας
 • Ενίσχυση της εκτίμησης και της εμπιστοσύνης των ενοίκων στον εαυτό τους
 • Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου στην Κοινότητα
 • Μείωση του στίγματος και των διακρίσεων
 • Υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων

 
Όλοι οι ένοικοι συνεργάζονται με το πρόσωπο αναφοράς τους καθώς και όλη την διεπιστημονική ομάδα. Βασική λειτουργία του Π.Δ. είναι η Συνάντηση της Κοινότητας του Διαμερίσματος. Πραγματοποιείται κάθε εβδομάδα σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα με συντονιστή τον Υπεύθυνο της Μονάδας ή τον ορισθέντα αντικαταστάτη του και με υποχρεωτική συμμετοχή όλων των ενοίκων του Προστατευόμενου Διαμερίσματος.

 Η Συνάντηση της Κοινότητας έχει σαν στόχο την εύρυθμη λειτουργία και την υποστήριξη του Π.Δ. Συζητούνται θέματα που αφορούν στις σχέσεις των ενοίκων στο πλαίσιο της συγκατοίκησης, θέματα καταμερισμού αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της κοινής διαβίωσης, ενημερώνονται οι ένοικοι για διάφορες δραστηριότητες, προγραμματίζονται δράσεις, ελέγχονται και επιλύονται διάφορα ζητήματα που τυχόν προκύπτουν.

Η λειτουργία του Π.Δ. αποτελεί σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση προς την αυτονόμηση της ζωής των ενοίκων του. Παρέχει την δυνατότητα ανάπτυξης μεγαλύτερης πρωτοβουλίας και αυτενέργειας με ταυτόχρονη διατήρηση του υποστηρικτικού θεραπευτικού πλαισίου. Συγχρόνως αποτελεί και μία πρόκληση για τους ενοίκους, οι οποίοι καλούνται βαθμηδόν να αναλάβουν περισσότερες υποχρεώσεις και ευθύνες.

Υποστηρικτές

Δείτε επίσης