Στυλιανίδης Σ & Χονδρός Π (2010). Η φροντίδα της ψυχικής υγείας στην Ελλάδα σήμερα: σύγχρονα δεδομένα και κριτικές παράμετροι πολιτικής υγείας και κοινωνικής πολιτικής, Σύγχρονα Θέματα 111: 102-108

Στυλιανίδης Σ & Χονδρός Π (2010). Η φροντίδα της ψυχικής υγείας στην Ελλάδα σήμερα: σύγχρονα δεδομένα και κριτικές παράμετροι πολιτικής υγείας και κοινωνικής πολιτικής, Σύγχρονα Θέματα 111: 102-108

Στυλιανίδης Σ., Γκιωνάκης Ν., Χονδρός Π. (2009). Η ελληνική ψυχιατρική μεταρρύθμιση υπό το πρίσμα της ιταλικής μεταρρυθμιστικής εμπειρίας, Σύναψις, 15, 28-44