Στυλιανίδης Σ., Σ. Παντελίδου, Π. Χονδρός, J L Roelandt (προφορική), Η ψυχική υγεία στο γενικό πληθυσμό: επιδημιολογικά δεδομένα, 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ε.Ψ.Ε., Αθήνα 4-8 Μαΐου 2006

Στυλιανίδης Σ., Σ. Παντελίδου, Π. Χονδρός, J L Roelandt (προφορική), Η ψυχική υγεία στο γενικό πληθυσμό: επιδημιολογικά δεδομένα, 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ε.Ψ.Ε., Αθήνα 4-8 Μαΐου 2006

Στυλιανίδης Σ., Σ. Παντελίδου, Π. Χονδρός, J L Roelandt (προφορική), Η ψυχική υγεία στο γενικό πληθυσμό: επιδημιολογικά δεδομένα, 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ε.Ψ.Ε., Αθήνα 4-8 Μαΐου 2006